Марін Степанович Дрінов


Марин Степанович Дринов (1838-1906 гг.) - видатний історик другої половини ХІХ – початку ХХ ст., відомий громадський діяч. Він представляв водночас дві національні історіографії: болгарську та руську, причому в такий час, коли болгарська історична наука формувалась болісно й важко в умовах тяжкого османського іга і розквіт її був ще віддаленою історичною перспективою. Уродженець Болгарії, Дрінов залишив батьківщину в юності, навчався в Росії, спочатку в Київській семінарії, потім у Московському університеті, протягом тривалого часу жив у Європі і більше 30 років викладав славістичні дисципліни в Харківському університеті.
Він був першим болгарським істориком, який отримав солідну професійну освіту і всі існуючі вчені ступені та звання; першим першим болгарським вченим, обраним членом всіх тодішніх слов’янських академій; першим головою першого Болгарського наукового товариства і першим Міністром культури у визволеній Болгарії. Дрінов збагатив болгарську та російську історичну науку капітальними працями, переважно з болгарської історії, а також філології, мовознавства, етнографії й фольклористики.

Marin Drinov


Home
Portret

Основні дати життя і діяльності

1838 20 жовтня. Народився в болгарському місті Панагюришті в сім’ї ремісника.
1856 Закінчив у Панагюришті чотирикласне училище. Там же працював помічником учителя.
1858 Вступив до Київської семінарії.
1861-1865 Навчався на історико – філологічному факультеті Московського університету.
1865-1870 Знаходився за кордоном із сім’єю княгині Є.А.Галіциної у ролі домашнього вчителя. У бібліотеках, архівах, музеях Відня, Праги, Женеви, Рима і Неаполя вивчав матеріали з історії південних слов’ян.
1866 Перша наукова робота „ Страшни ли СА за народността ни фанариотите и иезуитите”, надрукована в константинопольському журналі „Время”, 1866, №№ 12 і 14 під псевдонімом М.Бошков..
1869 Спільно зі Стояновим, Жінзіфовим і Бончевим заснував науково – літературне товариство „Българско книжовно дружество” у Браілові.
1869 Опублікував роботи „Погляд верху происхожденьето на българския народ и начало то на българската история” и „Исторически прегляд на българската церква то самото и начало до днес”, які лягли в основу болгарської історичної науки.
1870 Уклав проект єдиної болгарської орфографії
1873 2 травня захистив у Московському університеті магістерську дисертацію „Заселение Балканского полуострова славянами”.
1873 20 вересня. Прочитав вступну лекцію „Задачи славяноведения”.
1875 Відряджений за кордон для роботи над докторською дисертацією.
1876 23 березня. Захистив у Московському університеті докторську дисертацію „Южные славяне и Византия у Х в.” Утверджений у ступені доктора слов’янської словесності.
1876 Затверджений в званні екстраординарного, а потім ординарного професора Харківського університету.
1876 28 квітня. Обраний дійсним членом Товариства історії та стародавностей російських при Московському університеті.
1876 12 листопада. Прочитав публічну лекцію „Болгария накануне ее погрома”, збір із яких було передано до Харківського комітету допомоги слов’янам Балканських країн.
1877 Секретар історико – філологічного товариства при Харківському університеті.
1877-1879 Керівник відділу народної освіти та духовних справ Тимчасового руського управління в Болгарії.
1879 Повертається до Харківського університету.
1890 25 жовтня – 1897 – Голова історико – філологічного товариства при Харківському університеті.
1898 8 серпня – Затверджений у званні заслуженого професора.
1898 5 грудня – Обраний в члени – кореспонденти Академії наук з відділення російської мови та словесності.
1902 Бере участь у підготовці й роботі ХІІ Археологічного з’їзду.
1903 110-15 квітня. Бере участь у засіданнях попереднього з’їзду руських філологів у Петербурзі.
1903 2 листопада. Вшанування з приводу 30-річчя науково – педагогічної діяльності.
1906 28 лютого. Помер у Харкові.
1909 16 травня. Перенесення праху М.С.Дрінова до Болгарії.
Friends
Photo

1

Изследования в чест на Марин
С.Дринов.- София: БАН, 1960

647141
2

Ильчук И.С. Марин Степанович Дринов – поборник русско – болгарской дружбы (1838 – 1906 ). Автореф. дис. канд. ист. наук.- Х., 1959
492/а ; 493/а
3
Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы: Тезисы докладов и сообщений Второй всесоюзной конф. по болгаристике ( ІІ Дриновские чтения ), 5-7 февраля 1991г.- Х.,1991
Н561521; Н561524; Н561527
4

Съчинения. В 3 т.- София: Бълг. книж. д-во, 1909 – 1915
Т.2 – С37349
Т.3 – С37350

5
ІІІ Дриновские чтения: Проблемы источниковедения, историографии истории и культуры Болгарии, истории болгаристики: Тезисы докладов, 25-27 октября 1994г.-Х.,1994
Н585642; Н585643; Н585644; Н597915; Н585641
6

Горина Л.В. Марин Дринов – историк и общественный деятель.- М.: Изд-во МГУ,1986

Н402584; Н393173; Н392209

7
Дриновський збірник. Т.1,2/ ХНУ ім. В.Н.Каразіна; Болгарська академія наук та ін.- Х.; Софія: Академічне вид-во ім.. проф. Марина Дринова, 2007.- Т.1-2

3036536; 3036537; 3036538
8
Марин Дринов: Материали от българо – съветската научна конференция «150 години от рождението на М.Дринов» и «110 години народна библиотека Кирил и Методий».- Ноември, 1988.- София, 1989
Н 196882

9
Марин Дринов. Исследования Харьковских ученых, посвященные 150-летию со дня его рождения.- София, 1991

Н196884

10
Марин Степанович Дринов – профессор Харьковского университета. Библиографический указатель работ на русском языке.- Х.: ХГУ, 1985
11
Марин Дринов ( 1838 – 1906 )
Био – библиографический указатель.- София,1990
Н 196880
12
Почесть: Сб.ст. по славяноведению посвящается профессору Марину Степановичу Дринову его учениками и почитателями. - Х.: тип. Шмерковича, 1908 К- 568 165242
13
Новый церковно – славянский пам’ятник с упоминанием о славянских первоучителях.- Спб.: тип. Балашова, 1885
31935
14
Этнографические наблюдения А.Ф.Музыченка над болгарскими колонистами Феодосийского уезда. – Х.: тип. Зильберберг, 1902
186748; 504731
15
О болгарско – русском словаре Найдена Герова.- Х.: тип. Зильберберг, 1897

569711; 101341; 303566; 261665; 43653

16
Медно (бакърно) гумно, меденъ токъ въ словенските и гръчки умотворения – София: Държавнв печатница, 1900

14451 уч.; 303564
17
Южные славяне и Византия в Х веке.- М.: тип. ун-та, 1876

229718; 480141; 475923; 481550

18
Заселение Балканського полуострова славянами.- М.:тип. ун-та, 1873

107235; 266302; 480132; 481552; 153432; 581294; 568774

Посилання на Інтернет-ресурси:

www.peoples.ru/science/philology/marin_drinov

Наведена стисла біографія М.Дрінова

www.vecherniy.kharkov.ua/news/884

Стаття про нагородженні Харківської школи болгаристики при ХНУ імені В.Н.Каразіна Золотою медаллю імені М.Дрінова, яка є найвищою нагородою Болгарської Академії наук (БАН)
Виставки