Library
of I.P.Kotlyarevsky Kharkiv State University of Arts

ADDRESS:
11/13, Konstytutsyi Sq., Kharkiv, 61003, Ukraine

TEL.: +38 (057) 731-4532, 731-1095

E-mail: b-kaxdym@meta.ua

Internet: http://www.dum.kharkov.ua/chairs.htm#library

DIRECTOR: Yulia V. Malishevska

Back